Publication

Summertime particulate matter and its composition in Greece

Tsiflikiotou; MA; Kostenidou; E; Papanastasiou; DK; Patoulias; D; Zarmpas; P; Paraskevopoulou; D; Diapouli; E; Kaltsonoudis; C; Florou; K; Bougiatioti; A; Stavroulas; I; Theodosi; C; Kouvarakis; G; Vasilatou; V; Siakavaras; D; Biskos; G; Pilinis; C; Eleftheriadis; K; Gerasopoulos; E; Mihalopoulos; N; Pandis; SN


Journal: ATMOSPHERIC ENVIRONMENT Year: 2019 Volume: 213 Issue: Pages: 597-607
DΟΙ: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2019.06.013
Research Fields: