Publication

ON THE ENVIRONMENTAL STATE OF THE MESOLOGGI LAGOON IN GREECE

Marazioti; CE; Flessia; G; Vlachos; P; Koutrouli; E; Ntaikou; I; Antonopoulou; G; Pakou; C; Kalfas; C; Kornaros; M; Lyberatos; G


Journal: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN Year: 2010 Volume: 19 Issue: 6 Pages: 1151-1164
DΟΙ: https://doi.org/
Research Fields: