Publication

Methane selective oxidation into syngas by the lattice oxygen in ceria-based solid electrolytes promoted by Pt

Sadykov V.; Lunin V.; Kuznetsova T.; Alikina G.; Lukashevich A.; Potapova Yu.; Muzykantov V.; Veniaminov S.; Rogov V.; Kriventsov V.; Kochubei D.; Moroz E.; Zuzin D.; Zaikovskii V.; Kolomiichuk V.; Paukshtis E.; Burgina E.; Zyryanov V.; Neophytides S.; Kemnitz E.


Journal: STUDIES IN SURFACE SCIENCE AND CATALYSIS Year: 2004 Volume: 147 Issue: Pages: 241-246
DΟΙ: https://doi.org/10.1016/S0167-2991(04)80058-2
Research Fields: