Publication

Evaluation of mesoporous carbon aerogels as carriers of the non-steroidal anti-inflammatory drug ibuprofen

Eleftheriadis; GK; Filippousi; M; Tsachouridou; V; Darda; MA; Sygellou; L; Kontopoulou; I; Bouropoulos; N; Steriotis; T; Charalambopoulou; G; Vizirianakis; IS; Van Tendeloo; G; Fatouros; DG


Journal: INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS Year: 2016 Volume: 515 Issue: 43862 Pages: 262-270
DΟΙ: https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2016.10.008