Publication

Controlled Release of 5-Fluorouracil from Alginate Beads Encapsulated in 3D Printed pH-Responsive Solid Dosage Forms

Gioumouxouzis; CI; Chatzitaki; AT; Karavasili; C; Katsamenis; OL; Tzetzis; D; Mystiridou; E; Bouropoulos; N; Fatouros; DG


Journal: AAPS PHARMSCITECH Year: 2018 Volume: 19 Issue: 8 Pages: 3362-3375
DΟΙ: https://doi.org/10.1208/s12249-018-1084-2