Publication

Automated digital design for 3D-printed individualized therapies

Eleftheriadis, GK; Kantarelis, E; Monou, P-K; Andriotis, EG, Bouropoulos, N; Tzimtzimis, EK; Tzetzis, D; Rantanen, J; Fatouros, DG


Journal: INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS Year: 2021 Volume: 599 Issue: Pages: art. no. 120437
DΟΙ: https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2021.120437