Publication

Apolipoprotein A-1 regulates osteoblast and lipoblast precursor cells in mice

Blair; HC; Kalyvioti; E; Papachristou; NI; Tourkova; IL; Syggelos; SA; Deligianni; D; Orkoula; MG; Kontoyannis; CG; Karavia; EA; Kypreos; KE; Papachristou; DJ


Journal: LABORATORY INVESTIGATION Year: 2016 Volume: 96 Issue: 7 Pages: 763-772
DΟΙ: https://doi.org/10.1038/labinvest.2016.51