Τρεις θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο έργο “GMMinAirs”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΤΚΖ469ΗΚΥ-Σ71)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/11/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 3/12/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΕΣ7469ΗΚΥ-ΘΧΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/12/2021