Τρεις θέσεις μεταδιδακτορικών συνεργατών και μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο εργο Waste2Plastics


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΓΨΕ469ΗΚΥ-2ΤΠ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/2/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 28/2/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9ΔΩ5469ΗΚΥ-8ΜΚ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/3/2022