Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του IMSAP


Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω8ΒΝ469ΗΚΥ-ΟΤΜ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/2/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 25/2/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΩΤΘΩ469ΗΚΥ-Ω55)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/3/2022