Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “RI-URBANS”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΛΓΣ469ΗΚΥ-Ο0Ρ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/6/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 1/7/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: Ω3Ζ3469ΗΚΥ-06Ζ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/7/2022