Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “INNOFOR-I”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Ψ8Β8469ΗΚΥ-Ξ7Ξ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/4/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 3/5/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 6ΦΡΥ469ΗΚΥ-ΙΘ9)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/5/2022