Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “RI-URBANS”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ7ΞΥ469ΗΚΥ-3ΘΓ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/6/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 30/6/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 6ΣΖΔ469ΗΚΥ-5ΓΛ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/7/2022