Μια θέση υποψήφιου/ας διδάκτορα, διπλωματούχου Χημικής Μηχανικής στο πλαίσιο του έργου «ΕΣΩ 13299»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΖΤΜ469ΗΚΥ-Β1Λ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/5/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 9/6/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 6ΒΔΑ469ΗΚΥ-4ΑΠ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/7/2022