Μια θέση πτυχιούχου Φαρμακευτικής στο πλαίσιο του έργου “Υπηρεσίες Υποστήριξης Έργων & Υποδομών ΙΕΧΜΗ”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΨΔΑ469ΗΚΥ-8ΩΜ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/3/2022

Καταληκτική Ημερομηνία: 30/3/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 6ΗΛΖ469ΗΚΥ-ΑΚΩ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/4/2022