Μια θέση πτυχιούχου Φαρμακευτικής στο πλαίσιο του έργου «Υπηρεσίες Υποστήριξης Έργων & Υποδομών ΙΕΧΜΗ»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΦΖΝ469ΗΚΥ-9Ε0)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/5/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 2/6/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΨΙ36469ΗΚΥ-ΣΟ0)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/6/2022