Μια θέση Μηχανουργού στο έργο “PyroTRACH”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΝΣΒ469ΗΚΥ-ΔΚ7)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/11/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 2/12/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (60ΜΣ469ΗΚΥ-ΔΗΗ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/12/2021