Μια θέση μεταπτυχιακού φοιτητή στο πλαίσιο του έργου «HIPERION»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ0Π1469ΗΚΥ-Λ6Κ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/3/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 1/4/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΩΑΒΗ469ΗΚΥ-ΕΚΘ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/4/2022