Μια θέση μεταπτυχιακού φοιτητή στο έργο “INNOVATION-EL”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΑΑ8469ΗΚΥ-Σ1Ο)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/4/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 28/4/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (95ΣΓ469ΗΚΥ-ΑΩΟ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/5/2021