Μια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «POSEIDON»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΨΚ0469ΗΚΥ-ΡΩΖ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/2/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 2/3/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: Ψ85Ι469ΗΚΥ-ΘΨ5)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/3/2022