Μια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «Σύνθετα υλικά γραφενίου/ πολυμερούς υψηλής αποσβεστικής συμπεριφοράς»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΗΜΞ469ΗΚΥ-Ο73)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/4/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 3/5/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 978Λ469ΗΚΥ-Ν25)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/5/2022