Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο “ΒΙΟΜΕΚ”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΙΙΠ469ΗΚΥ-ΡΟΘ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/2/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 2/3/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 65ΧΚ469ΗΚΥ-ΞΒ6)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/3/2022