Μια θέση μεταδιδακτορικού/κής συνεργάτη/τιδας στο πλαίσιο του έργου “IMSAP”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΞΝΦ469ΗΚΥ-ΔΦΙ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 9/3/2022

Καταληκτική Ημερομηνία: 24/3/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: Ψ4ΕΣ469ΗΚΥ-95Ν)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/4/2022