Μια θέση κατόχου διδακτορικού διπλώματος και μια θέση μεταδιδακτορικού/κής συνεργάτη/τιδας στο πλαίσιο του έργου “EXCANN”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΩ11469ΗΚΥ-ΑΜΙ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/6/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 6/7/2022