Μια θέση για την οργάνωση διαχείρισης ερευνητικών έργων και ανάπτυξης νέων υποδομών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΙΕΧΜΗ»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 62ΣΔ469ΗΚΥ-0ΝΜ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/5/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 3/6/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 6ΜΧ4469ΗΚΥ-Ζ4Φ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 23/6/2022