Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «ΕΛΑΙΩΝ»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΘΕΚ469ΗΚΥ-95Ε)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/2/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 2/3/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΨΟ74469ΗΚΥ-27Ο)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/3/2022