Μια θέση έκτακτου προσωπικού για τη λογιστική παρακολούθηση προμήθειας νέου επιστημονικού εξοπλισμού και ερευνητικών συμβολαίων


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 637Σ469ΗΚΥ-ΡΓΙ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/2/2022

Καταληκτική Ημερομηνία: 9/3/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9ΒΟΤ469ΗΚΥ-221)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/5/2022