Μία θέση υποψηφίου διδάκτορα στο έργο “ΕΛΑΙΩΝ”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 609Σ469ΗΚΥ-Δ2Η)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/1/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 28/1/2022

Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6Δ7Ο469ΗΚΥ-3ΡΗ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/2/2022