Μία θέση υποψηφίου διδάκτορα στο έργο “DIAGONAL”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΣΠΠ469ΗΚΥ-0Ο4)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/12/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 27/12/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΘΙΕ469ΗΚΥ-7ΜΚ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/1/2022