Μία θέση υποψηφίου διδάκτορα στο έργο “REMPLASMA”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΝΞΡ469ΗΚΥ-Ξ35)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 9/12/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 24/12/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (66ΤΞ469ΗΚΥ-ΖΑΣ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/1/2022