Μία θέση υποψηφίου διδάκτορα στο έργο “Eco-Bio-H2-FCs”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Ο7Ρ469ΗΚΥ-Ξ8Π)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 9/11/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 24/11/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΩΓΖΙ469ΗΚΥ-Ο07)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/12/2021