Μία θέση υποψηφίου διδάκτορα στο έργο “SCENARIOS”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 68ΨΟ469ΗΚΥ-1Ψ7)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 9/11/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 24/11/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΘΦ0469ΗΚΥ-Υ7Χ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/12/2021