Μία θέση τεχνικού προσωπικού στο έργο “Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτροχημικών Διεργασιών”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 97Η5469ΗΚΥ-06Ο)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/1/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 28/1/2022

Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΥΜΙ469ΗΚΥ-ΣΝΖ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/2/2022