Μία θέση πτυχιούχου Πληροφορικής στο έργο “ΕΣΩ 13299”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΤΞΝ469ΗΚΥ-2Ρ0)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/11/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 2/12/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΕΜΩ469ΗΚΥ-ΧΧ7)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/12/2021