Μία θέση μεταπτυχιακού φοιτητή και δύο θέσεις μεταδιδακτορικών συνεργατών στο έργο “EXCANN”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 65ΙΖ469ΗΚΥ-Ζ0Ο)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/1/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 28/1/2022

Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΡΒΧΓ469ΗΚΥ-ΙΧΑ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/2/2022