Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο “ΕΛΑΙΩΝ”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΡΨΥ469ΗΚΥ-898)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/10/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 4/11/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΜΨΑ469ΗΚΥ-ΓΞΞ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/11/2021