Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο “UroMark”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΙΞΕ469ΗΚΥ-ΤΛΝ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 9/12/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 24/12/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (Ψ89Ξ469ΗΚΥ-0Κ7)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/1/2022