Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο “Graphene Flagship Core Project 3”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Ζ3Λ469ΗΚΥ-146)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/11/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 6/12/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (Ω8ΤΒ469ΗΚΥ-Φ6Π)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/12/2021