Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο “SCENARIOS”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΧΜ0469ΗΚΥ-ΓΛΥ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/11/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 1/12/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΩΜΨΛ469ΗΚΥ-3ΧΒ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/12/2021