Μία θέση Επιστήμονα των Υλικών στο έργο “Graphene Flagship Core Project 3”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΡΝ1469ΗΚΥ-5ΔΨ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 9/12/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 24/12/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΤΩ7469ΗΚΥ-Β8Ε)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/1/2022