Μία θέση για Διοικητική υποστήριξη έργων και υποδομών του Ινστιτούτου


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 61ΚΔ469ΗΚΥ-ΛΒ0)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/10/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 1/11/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΣΤΜ469ΗΚΥ-809)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/11/2021