Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “POSEIDON”Προκήρυξη (ΑΔΑ: 92ΩΛ469ΗΚΥ-ΙΒΠ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/5/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 8/6/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 63Ρ5469ΗΚΥ-Φ0Τ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 16/6/2023