Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “NANOSOMs”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΡΒΕ2469ΗΚΥ-Ψ6Κ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/5/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 8/6/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΨΠΛΒ469ΗΚΥ-ΡΜΝ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 16/6/2023