Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου “CHEVOPIN”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΨΚΨ469ΗΚΥ-2ΧΨ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/5/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 8/6/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΡΞ7Ξ469ΗΚΥ-ΖΒ5)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 16/6/2023