Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου “RFCS”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ063469ΗΚΥ-ΨΓ3)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/4/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 8/5/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9Α0Λ469ΗΚΥ-4Κ3)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 26/5/2023