Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “CHEVOPIN”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ρ60Μ469ΗΚΥ-ΠΜΝ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/4/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 5/5/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9ΚΚ3469ΗΚΥ-Κ1Ρ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 26/5/2023