Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου “Waste2Plastics”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΤΨΕ469ΗΚΥ-ΨΟ1)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/4/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 5/5/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: Ρ7ΚΚ469ΗΚΥ-ΜΛΩ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 26/5/2023