Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “EOR-PNP”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΔΨ1469ΗΚΥ-36Σ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/4/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 5/5/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9ΕΦ1469ΗΚΥ-1Τ6)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 26/5/2023