Μια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «Εργαστήριο Θερμομηχανικής Ανάλυσης – ΠΑΡ13506»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΡΒΜ6469ΗΚΥ-ΖΘ4)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/3/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 4/4/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9ΣΕΙ469ΗΚΥ-ΛΧΨ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/4/2023