Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/ριας στο πλαίσιο του έργου «ΑΠΟΠΛΑΣΜΑ (REMPLASMA)»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΧΠΖ469ΗΚΥ-ΖΡΡ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/2/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 6/3/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΡΗΦΑ469ΗΚΥ-ΓΑ7)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/3/2023